Algemene voorwaarden Jooga

Algemene Voorwaarden JOOGA:

Artikel 1 – Begripsomschrijving

JOOGA - 
de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan JOOGA op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties;

Student - 
de wederpartij van JOOGA die deelnemen aan een door JOOGA verzorgde lessen, workshops, cursussen of retreats (yogaweekenden/vakanties).

Artikel 2 – Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij JOOGA als opdrachtnemer optreedt;

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door JOOGA uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd;

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 JOOGA is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met uitvoerings­handelingen is begonnen.

Artikel 4 – Leskaarten, abonnementen, losse lessen

4.1 Een leskaart is niet overdraagbaar aan derden;

4.2 Om gebruik te kunnen maken van de gereduceerde u-pas- , 55+ -en studenten­tarieven dient de student in het bezit te zijn van een geldige u-pas, legitimatie of studentenkaart;

4.3 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet. JOOGA verleent geen restitutie op leskaarten;

4.4 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door JOOGA desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt JOOGA zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of verlenging hiervan;

4.5 Tevens worden er tijdens vakanties geen lessen ingepland, hiermee is rekening gehouden in het opstellen van de tarieven. Vakanties worden tijdig door JOOGA aangekondigd.

Artikel 5 – Workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door JOOGA aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen;

5.2 Student kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan;

5.3 JOOGA behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 6– Annulering

6.1 Annulering van workshops, cursussen, lessen en retreats kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze JOOGA heeft bereikt. Gereserveerde lessen kunnen tot 8 uur van te voren kosteloos online worden geannuleerd, na deze periode wordt een les van de leskaart in rekening gebracht;

6.2 Bij annulering tot 8 dagen voor aanvang van de startdatum van een cursus of workshop wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is student volledige betaling verschuldigd.

Artikel 7 – Nakoming JOOGA

7.1 De overeenkomst tussen partijen leidt voor JOOGA tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting. Toelating van een student op grond van het voldoen aan de (verstrekte) toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat student de les, cursus of workshop met succes zal doorlopen c.q. afronden;

7.2 JOOGA behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een cursus, workshop of opleiding te annuleren of deelname van de student te weigeren voorafgaand aan de start van een cursus, workshop of opleiding;

7.3 JOOGA heeft het recht studenten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of opleiding verhinderen of verstoren van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens student onverlet;

7.4 JOOGA kan nimmer gehouden zijn cursussen en/of opleidingen te herhalen voor studenten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.

Artikel 8 – Prijs en betaling

8.1 De prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld;

8.2 JOOGA is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan student door te berekenen;

8.3 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door JOOGA op te geven wijze, zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook;

8.4 Bij niet tijdige betaling binnen de in 9.3 genoemde betalingstermijn is student onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval student over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening;

8.5 Alle kosten van invordering van het door student verschuldigde bedrag zijn voor rekening van student, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van JOOGA liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van JOOGA uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen;

9.2 In geval van overmacht heeft JOOGA het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens student op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van JOOGA.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Voor student geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is JOOGA uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van JOOGA;

10.2 Ingeval JOOGA jegens student tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst;

10.3 JOOGA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van student;

10.4 JOOGA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures;

10.5 Door JOOGA verstrekte veiligheidsinstructies* dienen door student in acht te worden genomen;

10.6 Student vrijwaart JOOGA voor aanspraken van derden. Student zal personeelsleden van JOOGA, door JOOGA ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

11.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan student blijkt dat laatstgenoemde niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens JOOGA, heeft JOOGA het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens student op te schorten dan wel de overeenkomst met student, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van JOOGA in een dergelijk geval.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van JOOGA het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Lees op de volgende pagina meer over de veiligheidsinstructies!

*Veiligheidsinstructies:

Veiligheid in de yogalessen staat altijd voorop. Studenten hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid en dienen onder andere rekening te houden met onderstaande punten:

 • Let er bij het beoefenen van yoga goed op dat je altijd naar je eigen lichaam en naar haar grenzen blijft luisteren. Yoga gaat over zelfrespect en vriendelijkheid, overdrijf het daarom niet. Je grenzen overschrijden levert geen enkel voordeel op voor je gezondheid;
 • Alleen jij kunt je eigen grenzen aanvoelen en bewaken, de docent kan je hier alleen in begeleiden door opties te geven voor de houdingen. Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen lichaam en het bewaken van je eigen grenzen;
 • Heb je een blessure/blessures of andere lichamelijke klachten, raadpleeg dan altijd een deskundige of het volgen van yogalessen op dat moment voor jou geschikt is;
 • Meldt blessures en lichamelijke klachten altijd voorafgaand aan de les bij de docent;
 • Luister naar de instructies van de docent en volg de instructies (binnen de grenzen van jouw lichaam) op;
 • Geeft je lichaam aan dat het niet gaat, voel je pijn, stop dan de beoefening en meldt dit bij de docent: Bewaak je grenzen!
 • Beoefen de yogahoudingen uit op de mat, matten zijn te leen ( je kunt ook een eigen mat of oplegmat meenemen vanuit hygienisch oogpunt);
 • Zorg ervoor dat je voldoende ruimte hebt op en rondom je yogamat;
 • Verwijder je sieraden bij de yoga-beoefening, denk aan ringen, armbanden, kettingen etc.;
 • De docent probeert rekening te houden met jouw lichaam en jouw persoonlijke ruimte, dit werkt het beste als je ook hierin jouw grenzen aangeeft. Waar voel je jezelf wel of niet comfortabel en veilig bij, geef dit duidelijk aan bij de docent. Zo kan de docent hier goed op inspelen;
 • Uiteindelijk gaat yoga om de ervaringen van het individu zelf, voor niets of niemand moet je meer, moet je verder in de houdingen. Wees waar je zijn moet, accepteer waar je op dat moment bent en doe het vooral met veel plezier!

Nogmaals:

 • JOOGA kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer;
 • Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van JOOGA of leslocatie waar JOOGA haar lessen geeft, dienen te worden vergoed;
 • JOOGA is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer;
 • Yogalessen kunnen o.a. bijdragen om:

  • Leniger en fitter te worden

  • Rust en ontspanning te krijgen

  • Te herstellen van blessures en werken aan meer stabiliteit

  • Stijve gewrichten door (duur)sport soepeler te maken

  • Balans te krijgen naast hoge werkdruk en / of stressvol leven

  • Oververmoeidheid en slechte conditie te verbeteren

  • Te werken aan gewichtsverlies en de bloeddruk te verlagen.

 • Yoga lessen

  nov27
  Vinyasa flow yogaTime: 19:00
  dec04
  Vinyasa flow yogaTime: 19:00
  dec11
  Vinyasa flow yogaTime: 19:00
‘JOOGA heeft een erg toegankelijke, leuke en professionele yoga workshop aangeboden voor een groep jong volwassen binnen de forensische psychiatrie. Erg goed begeleid met ruimte voor ieders mogelijkheden en stijl. De groep ging volledig mee met de onderdelen waar de docente Jorieke ze in mee nam. Een aanrader en voor herhaling vatbaar!’
Erik Timmerman, Van der Hoeven Kliniek Utrecht